Учебникарската дејност во Македонија

Во Македонија кон средината на 19. век почнало да се поставува прашањето за формирање единствен јазик, литературен јазик, кој ќе се употребува во училиштата, како и за пишување текстови, учебници и друга литература.
Во ова време Галичник
бил голем економски центар (мал град, поголем од Гостивар), па токму од таму потекнуваат двајцата застапувачи за создавање литературен јазик.Тие имале две различни гледишта:


- да се формира заеднички, бугарско - македонски јазик, кој ќе содржи подеднакво црти од двата јазика, застапувано од Партение Зографски, и- да се формира посебен македонски литературен јазик, одделен од бугарскиот, гледиште кое е застапувано од Ѓорѓија Пулевски.Ѓорѓија Пулевски, самоукиот галички ѕидар и печалбар, еден од првите комити и револуционери, војвода и поет, учебникар, фолклорист и етнограф, лексикограф, граматичар, историчар и културно-национален идеолог е најизразитиот и најголемиот македонист во ова време.
Негова прва книга е „Речник од четири јазика“ (1873),
потоа следува „Речникот од три јазика“(1875)


(Извадок од „Тријазичникот“: Што се велит народ? - Народ се велит људи који се од еден род и који зборувајет еднаков збор и који живувајет и се другарат еден со други и који имејет једнакви обичаји и песни и весеља. Тие људите ји викајет народ, а место во које живуват народ се велит отчество од тој народ. Така и Македонците се народ и местово нивно је Македонија.),
каде јасно ја изразува идејата за посебноста на македонскиот народ;стихозбирката „Македонска песнарка“(1879), која содржи три лични и повеќе народни песни;
следува првата граматика на македонскиот народ „Слогница речовска“ (1880) и
обемната и значајна историја „Славјано-македонска општа историја“(1892) завршена непосредно пред неговата смрт.
Освен овие, напишал и прирачник за учење на македонскиот јазик „Јазичница“.


Од овој период (втората половина на 19.век) Ѓорѓија Пулевски е единствениот и најсилниот поборник за посебноста на македонскиот народ. (Не ми е јасно како може во програмата да нема посебна лекција за него. Тој треба да има централно место, а не да биде вака маргинализиран во лекција за учебникари???)


Во ова време, Јордан Хаџи Константинов - Џинот учителствувал во Велес и Скопје, пишувал песни и драмски текстови за потребите на училиштето и сето тоа го правел на народен јазик. Ја напишал „Таблица перваја“, првиот буквар (кој всушност бил нешто налик на ѕиден весник).
И Шапкарев пишувал учебници, но на бугарски јазик. Освен, осмата книга „Мајчин јазик- буквар“, напишан на охридски говор.


(За влијанието на туѓите пропаганди во Македонија и причините за користење на туѓите јазици - во следната лекција).

Labels: ,