четврта година

Наставна програма по македонски јазик и литература за средно стручно образование - четврта година

Јазик


2. тема: Стилистика (8)


3. тема: Дијалектологија


4. тема: Ономастика (3)

- ономастичките проучувања во македонската наука за јазикот
- топономастика и нејзините делови
- антропономастика и нејзините делови

Практично-професионална комуникација

1. Говор

2. Коментар

3. Есеј

4. Рецензија

Литература

1. Современа македонска литература (28)2. Светска литература (15)


Лектира:
4. Избор од македонскиот расказ

5. Избор од најновата македонска лирика