трета година

Преку врските достапете до насловите што ве интересираат:


Наставна програма по македонски јазик и литература за трета година средно стручно образование.

Македонски јазик

Тема 1


- Македонскиот јазик меѓу двете светски војни (Македонскиот јазик во текот на НОБ; прогласување на македонскиот јазик како службен во НРМ (2 август 1944);

- Вежби 1 (подмет и прирок)

- вежби 2 (предмет)

- вежби 3 (прилошки определби, атрибут)
  *         сврзнички и бесврзнички сложени реченици;
  -         составни;
  -         спротивни;
  -         разделни;
  -         исклучни;
  -         заклучни.
  -         временски;
  -         причински:
  -         условни;
  -         последични;
  -         целни;
  -         допусни;
  Подрачје: Практично-професионална комуникација

  Тема 1
  Креативно пишување (6)

  1. Есеј (коментар, резиме)
  -         видови есеи;
  -         литературни есеи.

  Тема 2
  Масовни медиуми (6)

  1. Весник (списание)
  -         одлики и функции на списанијата;
  -         јазикот на списанијата
  1. Радио
  -         одлики и функции на радиото;
  -         јазикот на радиото.
  1. Телевизија
  -         одлики и функции на телевизијата
  -         јазикот на телевизијата
  (иако го нема во програмата неопходно е да се спомене интернетот како масовен медиум и неговата функција и јазик)

  Тема 3
  Презентација (4)

  1. Реклама и рекламирање
  -         одлики и функции на рекламата;
  -         елементи на рекламата и видови реклама;
  -         рекламирање сопствен производ и услуга.
  Литература

  Тема 1
  Реализам (5)

  - Л.Н. Толстој „Смртта на Иван Илич“

  Тема 2
  Модерната во светската литература (5)

  Појава, особености и главни претставници;

  Војдан Поп Георгиев Чернодрински 

  „Македонска крвава свадба“ (раскажана)

  Тема 4

  Македонската литература меѓу двете светски војни (17)

  Појава, особености и главни претставници;

  - Васил Иљоски - „Чорбаџи Теодос“(раскажана);

  „Чорбаџи Теодос“ - целата драма ПРВ ЧИН; ВТОР ЧИН; ТРЕТ ЧИН 

  „Бегалка“ од Васил Иљоски (целата драма);

  -         Никола Јонков Вапцаров - живот и творештво;

  -         Стојан Христов  Македонската поезија во текот на НОБ:

  Тема 4

  Повоена македонска литература (15)

  - Појава, особености и главни претставници;

  3. Елисавета Багрјана „Песни“ (избор);

  4. Михаил Ренџов „Псалми“;

  5. Н.В.Гогољ „Избор од расказите“;

  6. А. Ками „Недоразбирање“.