втора година

Преку врските на насловите лесно може да достапите до содржините што ве интересираат.


Наставна програма за втора година стручно образование по македонски јазик и литература 


1. тема

Историски развој на македонскиот јазик

1.1. Македонското јазично прашање на преминот од 19. во 20. век (Јазикот на македонските автори: К. Миладинов, Р. Жинзифов, Г. Прличев)


1.2. Учебникарската дејност во Македонија: П. Зографски, Ѓ. Пулевски, К. Шапкарев.


1.3.Лозарите - претходници на Мисирков


- општествено-политичките прилики во Македонија во втората половина на 19. век

1.4. К.П.Мисирков: Живот и дело и неговите погледи за македонскиот литературен јазик. („За македонцките работи“)


Неколку зборои за македонцкиот литературен јазик

- резиме на темата (со прашања за повторување)

- тест прашања за темата Историски развој на македонскиот јазик (2)

2. тема
Морфологија и морфосинтакса

2.1. Морфологијата како дел од граматиката; Поим за морфема; Видови морфеми; 

Збороформа; Зборовни групи и подгрупи.

2.2. Именки, класификација

граматички категории кај именките
- форми за обраќање кај именките (вокативни форми)
2.2.1. Образување и функции на именките во реченицата

2.3. Придавки; Поделба на придавките


2.3.1. Граматички категории на придавките


- степенување на придавките, 2.3.2. Функции на придавките во реченицата (+ вежби)

2.4. Броеви (Граматички категории; Броеви за одредена и приближна бројност)

2.5. Заменки; Видови заменки (според значењето и функцијата)- вежби за именски зборови

2.6. Глаголи


Граматички категории на глаголот


2.6.1. Класификација на глаголите (групи и подгрупи)  Формите на глаголот


Прости глаголски форми: (Сегашно време; Заповеден начин; Минато определено (свршено и несвршено) време)


2.6.4. Нелични глаголски форми (именски форми на глаголот) (Глаголска л-форма; Глаголска придавка; Глаголска именка; Глаголски прилог)

Сложени глаголски форми: (Минато неопределено (свршено и несвршено) време; Предминато време; Идно време, минато-идно време, идно-прекажано време; Можен начин; Глаголски конструкции со сум и има)

2.7. Прилози;  Потекло, образување, поделба и функции

2.8. Предлози

2.9. Сврзници и сврзувачки зборови

2.10. Честички
- Извици; - Модални зборови


- вежби - глаголи и неменливи зборови


3. тема
Лексикологија - вовед

3.1. Поим за зборот и основни типови лексички значења на зборовите


3.2. Лексиката според процесот на обновување


3.3. Лексиката според потеклото на зборовите


- стилска вредност на зборовите (деминутиви, хипокористици, аугментативи, пејоративи)

3.4. Лексиката според формата и сферата на употреба


- вежби лексикологија

4. тема
Лексикографија

4.1. Поим и предмет на лексикографијата
4.2. Основни типови речници (лингвистички и енциклопедиски речници)

Подрачје: Комуникации

1. тема
Практично-професионална комуникација

1.1. Разговор


1.2. Опишување (дескрипција)


1.3. Раскажување и прераскажување2. тема

Известување
2.1. Вест

2.2. Соопштение

2.3. Покана

2.4. Реферат

2.5. Телеграма


3. Импресија


4. Интерпретирање

4.1. Читање

4.2. Рецитирање


5. тема

Литературно-научни видови и публицистика


5.1. Биографија

5.2. Автобиографија

5.3. Патопис

5.4. Репортажа

5.5. Фељтон


Подрачје: Литература


1. тема
Хуманизмот и ренесансата во Европа


1.1. Данте Алегиери 

„Божествена комедија“- „Пеколот“ со илустрации

(Воведна песна - анализа)

„Воведна песна“ - текстот на целата песна

- корисни врски за „Пеколот“ од Данте

1.2. Франческо Петрарка 

„Канцониер“ (10 сонети)


1.3. Вилијам Шекспир - живот и творештво -„Хамлет“

- „Хамлет“ (прераскажана)

- ликот на Хамлет

1.4. Мигел де Сервантес „Дон Кихот“ (вовед)

 - „Дон Кихот“ (прераскажана)


2. тема

Класицизмот во европската литература


2.1. Жан Батист Поклен Молиер „Тартиф“

- извадоци од „Тартиф“ (1чин)


3. тема

Просветителство


3.1. Просветителството во Европа (преглед)


3.2. Просветителството во Македонија

3.2.1. Јоаким Крчовски („Слово заради завист“)

- „Слово заради завист“ (текстот)

3.2.2. Кирил Пејчиновиќ

- извадоци од „Слово за празниците“ („Огледало“)

- значењето и јазикот на првите македонски просветители (+ прашања за повторување)

- првите македонски печатници

3.2.3. Теодосија Синаитски (печатниците)

3.2.4. Јордан Хаџи Константинов - Џинот


4. тема
Романтизам


4.1. Романтизмот во Европа (особености)

4.1.1. Џорџ Гордон Бајрон „Странствувањето на Чајлд Харолд“

4.1.2. Александар С. Пушкин „Евгениј Онегин“


4.2. Романтизмот и културната преродба во Македонија
Собирачи на македонското народно творештво:

4.2.1. Димитрија Миладинов

4.2.2. Константин Миладинов - поетско творештво

4.2.3. Рајко Жинзифов: „Глас“, „Прошедба“

4.2.4. Григор Прличев „Сердарот“
Лектири:

1. Џовани Бокачо „Декамерон“

- цели раскази од „Декамерон“ - „Увод“, „Босилокот на Изабета“, „Форезе и Џото“, „Славејчето“, „Франческа и огледалото“, „Приказна за соколот“, „Маркизот од Салуцо“

2. Франце Прешерн „Сонетен венец“

3. Македонски народни приказни

4. Григор Прличев „Скендербег“

5. По избор на учениците